آموزش فرمان “نخور”

برای اجرای آموزش ابتدا باید مقداری از خوراکی های تشویقی را به سگ نشان داده و

آن را بو کند . هنگامی که سگ شما قصد کرد که آن خوراکی را بخورد با لحن محکم به

او بگویید “نخور” . می توانید خوراکی را کف دست قرار داده و با گفتن “نخور” دست

خود را ببندید تا سگ نتواند آن را بخورد . اگر این کار را انجام دهید اکثر سگ ها با

پنجه ی خود به دست شما ضربه می زنند و یا بینی خود را به دست شما می چسبانند که

در این صورت با استفاده از اسپری آبپاش می توانید مانع کار او شوید و با گفتن “نه” او

را از انجام این کار بازدارید . بار دیگر مشت خود را نزدیک پوزۀ سگ ببرید و آن را

باز کنید و فرمان “نخور” را بار دیگر به همان ترتیب تکرار کنید و در صورتی که سگ

شما پوزه خود را از دست شما عقب کشید او را تشویق کنید . سپس بار دیگر مشت خود

را نزدیک پوزه سگ باز کرده و تمرین را تکرار کنید تا زمانی که هنگامی که دست شما

باز است ، سگ هیچگونه تلاشی برای خوردن خوراکی های تشویقی نداشته باشد و در

این زمان با فرمان “بخور” به او اجازه دهید تمام خوراکی های داخل مشت شما را بخورد.

توجه داشته باشید که سگتان در هنگام آموزش نتواند به خوراکی دسترسی پیدا کند . در

مرحله بعدی این بار ظرفی را از خوراکی تشویقی پر می کنید روبروی او قرار داده و به

سگ فرمان “بشین” می دهید و سپس فرمان “نخور” را اجرا می کنید . اما این ظرف نباید

ظرف غذای خود سگ باشد ! در صورتی که سگ شما کار خود را به درستی انجام داد او

را تشویق کنید . در مرحله بعدی این بار غذا را روبروی سگ قرار بدهید و فرمان “نخور”

را اجرا کنید و به تدریج از منطقه دید سگ دور شوید تا سگ یاد بگیرد که حتی وقتی شما

هم نبودید به ظرفی جز ظرف خودش دست نزند .