آموزش فرمان “غلت زدن”

آموزش فرمان “غلت زدن”  مکمل فرمان “بخواب” است . سگ شما باید  ابتدا باید فرمان “بخواب”

را به خوبی آموزش دیده باشد .

برای فرمان “بخواب”  برای این کار شما ابتدا باید زنجیر قلاده را در زیر پا نگه داشته و با

دستتان آن را بگیرید و به آرامی آن را کشیده ، سپس با کف دست دیگرتان سگ را به سمت

پایین هدایت کنید . و بصورت قاطع و محکم به او بگویید “بخواب” . اگر سگ شما خوابید

باید با نوازش کردن او را تشویق کنید . و اگر مانع این کار شما به آرامی پنجه های جلوی او

را دراز کرده ، او را کمی به سمت زمین فشار داده و کار خود را ادامه دهید . توجه داشته

باشید که در طی آموزش باید نزدیک سگ قرار داشته و نباید از فاصله دور این کار را انجام

دهید . بعد از اجرا سگ را نوازش کرده و او را مورد تشویق قرار دهید . و بعد از کلمه

“بخواب” حتما اسم سگتان را به کار را ببرید تا به نتیجه مطلوب و مورد انتظار برسید .

بعد از فرمان “بخواب” یک خوراکی تشویقی برای سگ آماده کنید و آن را از گوشه پوزه به

پشت سر سگ ببرید تا او به پهلو بخوابد . با انجام این عمل سگ شما برای گرفتن خوراکی تشویقی

غلت می زند . این کار را چند بار تکرار کنید و در هنگام انجام با لحن قاطع به او بگویید

“غلت بزن” . با انجام درست حرکت به او خوراکی تشویقی بدهید و با اشتیاق او را تشویق کنید .

البته بسیار توجه شود که هنگامی که سگ به طور کامل غلت زده است ، از دادن خوراکی به او

اکیدا اجتناب شود . زیرا ممکن است موجب خفگی و آسیب شود .

توجه داشته باشید که در حین آموزش به سگ خود صبور بوده و همیشه برای آموزش از

خوراکی های تشویقی بهره بگیرید .