آموزش فرمان “رها کن”

برای اینکه به سگ خود آموزش دهید که در هنگامی که لازم است جسمی را از دهان

خود بیرون بندازد باید اصولی را رعایت کنید . برای این کار لازم است که ابتدا وسیله ای

را به سگ خود بدهید و به او بگویید این را بگیر . هنگامی که سگ آن وسیله را با دهان

خود گرفت ، با لحنی قاطع و محکم به او بگویید رها کن ، در همان حال برای  تشویق سگ

خود ، خوراکی به بینی او نزدیک کنید ، وقتی جسم مورد نظر را از دهان خود رها کرد ،

خوراکی را به او بدهید و او را تشویق کنید . در صورتی که سگتان جسم را از دهانش رها

نکرد باید به طریقی نظر او را به خوراکی جلب کنید تا جسم را رها کرده و خوراکی را بگیرد .

هیچ وقت سعی نکنید که به اجبار جسم را از او بگیرید و یا آن را از دهانش بکشید . می توانید

خوراکی را تکان داده و یا آن را به بینی سگ نزدیک کنید . در صورتی که نتوانستید در آن

لحظه حواسش را پرت کنید ، صبر کرده و بعد از مدتی دوباره تلاش کنید . توجه داشته باشید

که باید صبر و حوصله داشته و این کار را چند بار تکرار کنید . سپس شما باید دور تر از

سگ قرار گرفته و این بار بدون استفاده از خوراکی و با نوتزش کردن سگ خود را تشویق کنید .

بعد از آن که سگتان این را فرا گرفت می توانید زمانی که وسیله در دهان دارد فرمان رها کن

را اجرا کنید تا فرمان را به صورت کامل فرا گیرد . این آموزش بسیار کاربردی است و در

عین حال آسان می باشد . اگر سگ شما اشیاء خطرناک و یا خوراکی نامناسبی را دهان گرفته

باشد که سبب ایجاد آسیب به او شود ، شما می توانید با دادن این فرمان او را از این منع کنید .