آموزش فرمان “بمون”

برای اجرای این آموزش باید از قلاده استفاده شود  و سگ را با استفاده از زنجیر قلاده تحت
کنترل داشته باشید . ابتدا  فرمان “بنشین” را به سگ بدهید و بعد از نشستن آن ، با استفاده از
 خوراکی او را تشویق کنید . پس از آن فرمان “بمان” را با لحنی محکم به او بگویید . سپس
روبروی سگ خود قرار گرفته و پس از چند ثانیه با خوراکی او را تشویق کنید . سگ خود
را نوازش کرده و با او شروع به حرکت کنید . سپس همین مراحل را تکرار کرده و چند ثانیه
بعد از فرمان “بمان” او را در حالت نشسته نگه دارید و به او خوراکی بدهید . این کار چندین
بار تکرار کنید تا مدت زمان اجرای فرمان توسط سگ به 60 ثانیه برسد . در مرحله بعدی باز
هم همین مراحل را تکرار کنید و بعد از فرمان “بمان” مقداری از سگ فاصله بگیرید و بعد از
انجام فرمان سگ را با فرمان “بیا” به سمت خود فرا خوانید سپس خوراکی تشویقی را در اختیار
سگ خود قرار بدهید . این مراحل را تا جایی ادامه می دهید که بند سگ را رها کرده و کاملا
از دید سگ خود خارج می شوید . بعد از پایان یافتن زمان مورد نظر صاحب به محدوده دید سگ
برمی گردد و فرمان “بیا” را بیان می کند و سگ را تشویق می کند . پس از اینکه سگ شما
فرمان “بمان” را کاملا فرا گرفت ، می توانید بدون استفاده از قلاده این کار را انجام دهید . این
کار را می توانید در حالت ایستادن ،خوابیدن و یا در حال قدم زدن به سگ خود آموزش دهید .
شما می توانید برای تمرین بیشتر این مرال را در مکان های شلوغ تر اجرا کنید تا سگتان به طور
کامل آن را فرا گیرد . فرمان “بمان” بسیار اهمیت دارد و برای دور کردن سگ از خطر می تواند
کمک کننده باشد .