آموزش فرمان “بشین”

برای این آموزش باید یک خورکی برای تشویق سگ آماده کنید ، آن را به سگ نشان دهید

تا متوجه آن شود . خوراکی را در دست و بالای بینی سگ نگه دارید و آن را از بالای بینی

به سمت عقب سر سگ خود ببرید تا سگ با بینی دست شما را همراهی کند و سر خود را به

سمت عقب ببرد . سپس اسم سگ خود را صدا بزنید و با لحن محکم و واضح به او بگویید

“بشین” . این فرمان را چند بار تکرار کنید . بعد از اینکه سگتان پشت خود را بر روی زمین

قرار داد ، برای تشویقش به او خوراکی بدهید و او را نوازش کنید و با استفاده از کلمات محبت

آمیز به او نشان دهید که که از کاری که انجام داده است خشنود هستید . در مراحله بعدی

می توانید فاصله خود را از سگ زیاد کنید و فرمان “بشین” را چند بار تکرار کنید . اگر سگتان

پر هیجان و بازیگوش است ، می توانید این آموزش را با استفاده از زنجیر و قلاده انجام دهید .

بهتر است که این آموزش را قبل از زمان غذا خوردن سگ انجام دهید زیرا به خوراکی تشویقی

بیشتر واکنش نشان می دهد و بیشتر می توانید او را به انجام فرمان تشویق کنید . اگر سگ شما

توله است و یا اینکه بسیار بازیگوش است ، می توانید در زمان آموزش فرمان “نشتن” شما نیز

به حالت نشسته کنار او قرار بگیرید . اگر سگتان به این فرمان توجه نکرد و آن را انجام نداد ،

او را به انجام این کار وادار نکنید و پشت سگ را به سمت زمین فشار ندهید زیرا باعث ترس

سگ از آموزش می شود . فقط صبر داشته باشید و تمرین را تکرار کنید و خوراکی را از سمت

بینی سگ به عقب حرکت دهید ، بعد از مدت کوتاهی سگ به صورت طبیعی می نشیند . با وجود

اینکه این نشستن سگ با فرمان شما همراه نبوده اما در زمانی که سگ قصد نشستن دارد فرمان

را تکرار کرده و خوراکی تشویقی را به او بدهید . در مراحل بعدی این آموزش را در مکان های

مختلف و در زمان های مختلف چندین بار انجام دهید . زمانی که سگ شما این فرمان رابه خوبی

یاد گرفت دیگر نیازی نیست برای اجرای فرمان خوراکی را سمت بینی سگ نگهدارید .