آموزش فرمان “بخور”

سگ ها به بخصوص سگ های نگهبان باید یاد بگیرند که غذا را فقط از دست صاحبشان

بگیرند .  برای این آموزش می توانید از فردی غریبه بخواهید که با چنگال به سگ شما

غذا دهد و هنگام  گرفتن غذا توسط سگ با چنگال به زبان او ضربه وارد کرده به طوری

که احساس درد کند . سپس صاحب سگ با همان چنگال بدون اینکه آسیبی به سگ برسد

به او غذا دهد تا سگ به این نتیجه برسد که گرفتن غذا از غریبه ها با درد همراه است و

همیشه باید از دست صاحبش غذا را بگیرد . سپس از آن شخص بخواهید که بار دیگر به

سگ غذا دهد و در هنگام گرفتن غذا با آبپاش به او آب بپاشد . بعد از آن باز هم صاحبش

با آرامش به او غذا دهد . راه دیگر این است که به غذای سگ موادی بی ضرر که دوست

ندارد بزنید . سپس از اشخاص غریبه بخواهید که  آن را به سگ بدهند . غذا نباید کوچک

باشد و باید طوری انتخاب شود که سگ مجبور به جویدن آن باشد . این تمرین باید در

روزهای مختلف تکرار شود تا سگ شما یاد بگیرد که به چه طریق می تواند لقمه ای را غیر

از ظرف غذایش از دست صاحبش بگیرد. هم چنین باید این کار یک بار در حضور صاحب

و بار دیگر در نبود صاحب سگ انجام پذیرد .

همچنین می توانید  قدری از خوراکی های تشویقی را به سگ نشان داده و آن را بو کند .

هنگامی که سگ شما قصد کرد که آن خوراکی را بخورد با لحن محکم به او بگویید “نخور” .

می توانید خوراکی را کف دست قرار داده و با گفتن “نخور” دست خود را ببندید تا سگ نتواند

آن را بخورد . بار دیگر مشت خود  را نزدیک پوزۀ سگ ببرید و آن را باز کنید و فرمان “نخور”

را بار دیگر به همان ترتیب تکرار کنید و  در صورتی که سگ شما پوزه خود را از دست شما

عقب کشید او را تشویق کنید . سپس بار دیگر مشت  خود را نزدیک پوزه سگ باز کرده و تمرین

را تکرار کنید تا زمانی که دست شما باز است ، سگ هیچگونه تلاشی برای خوردن خوراکی های

تشویقی نداشته باشد و در این زمان با فرمان “بخور” به او اجازه دهید تمام خوراکی های داخل

مشت شما را بخورد.