آموزش فرمان “بخواب”

برای این کار شما ابتدا باید زنجیر قلاده را در زیر پا نگه داشته و با دستتان آن را بگیرید و به

آرامی آن را کشیده ، سپس با کف دست دیگرتان سگ را به سمت پایین هدایت کنید . و بصورت

قاطع و محکم به او بگویید “بخواب” . اگر سگ شما خوابید باید با نوازش کردن او را تشویق کنید .

و اگر مانع این کار شما به آرامی پنجه های جلوی او را دراز کرده ، او را کمی به سمت زمین

فشار داده و کار خود را ادامه دهید . توجه داشته باشید که در طی آموزش باید نزدیک سگ قرار

داشته و نباید از فاصله دور این کار را انجام دهید . بعد از اجرا سگ را نوازش کرده و او را

مورد تشویق قرار دهید . و بعد از کلمه “بخواب” حتما اسم سگتان را به کار را ببرید تا به نتیجه

مطلوب و مورد انتظار برسید .

در ترکیب این عمل می توانید فرمان “همانجا بمان” را نیز عملی کنید . این فرمان هنگامی کاربرد

دارد که می خواهید به مکانی وارد شوید که ورود سگ به آن جا ممنوع است و سگ شما باید

بیرون منتظر بماند . در اجرای این عمل بهتر است وسیله ای که متعلق به صاحب سگ است کنار

او قرار بگیرد . سپس به آهستگی از سگ خود دور شوید و فرمان “بخواب” و یا “همانجا بمان” را

تکرار کنید تا سگتان در آن منطقه منتظر شما بماند . این کار را باید با استفاده قلاده انجام دهید ،

فاصله شما هم با سگ باید کم باشد . سپس فاصله را افزایش داده و این تمرین را تکرار کنید . بعد

از آن می توانید بدون استفاده از قلاده این کار را انجام دهید تا این آموزش در ذهن سگ شما باقی

بماند . توجه داشته باشید که در حین آموزش به سگ خود صبور بوده و او را تشویق کنید .